Hus og rom

Krav til tilgjengelige boenheter

I Byggteknisk forskrift (TEK 17) (åpnes i nytt vindu) er det bestemmelser for tilgjengelige boenheter, som er sentrale for å sikre en universelt utformet bolig. Det er spesielt § 12 som er relevant.

12-2. Krav om tilgjengelig boenhet

For å oppnå en reell økning i antall tilgjengelige boenheter stilles det krav om tilgjengelighet for noen typer bygninger med boenhet.

Kravet om tilgjengelighet må ses i sammenheng med krav til trinnfri atkomst til bygning med boenhet (§ 8-5 første ledd).

(1) Boenheter i en bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på boenhetens inngangsplan. Inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskriften.

Veiledning til første ledd

I boenheter som går over flere plan, gjelder kravet om tilgjengelighet kun for inngangsplanet og ikke for øvrige plan.

Bygninger kan være utformet slik at det vil være krav om heis kun for deler av bygningen. For eksempel kan en fløy av en bygning ha fem etasjer mens en annen fløy kun har to etasjer. I et slikt tilfelle vil det være krav om tilgjengelig boenhet i den fløyen der det er krav om heis. For boenhet i den del av bygningen hvor det ikke kreves heis, gjelder kravet om tilgjengelighet kun for boenhet der alle hovedfunksjonene er på bygningens inngangsplan.

Kravet om tilgjengelighet i bygning med boenhet innebærer:

trinnfritt inngangsparti, jf. § 12-4 annet ledd:

 • § 12-4 (2) For bygninger med krav om tilgjengelig boenhet og for byggverk med krav om universell utforming skal følgende være oppfylt:

a) Inngangspartier skal ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig i forhold til omliggende flater.

Veiledning til annet ledd bokstav a

Preaksepterte ytelser:

 • Belysningsstyrken tilpasses material- og fargebruken slik at inngangspartiet og hovedinngangsdøren blir synlig i forhold til omliggende flater med luminanskontrast minimum 0,4.
 • Lysarmatur må utformes og plasseres slik at lyset ikke blender eller reflekteres på en måte som gir ubehag eller nedsatt syn.

Fri bredde i kommunikasjonsveier, jf. § 12-6 femte ledd:

 • § 12-6 (5) For bygninger med krav om tilgjengelig boenhet skal i tillegg til første til fjerde ledd, følgende være oppfylt:

a) Kommunikasjonsveier til tilgjengelig boenhet skal være trinnfrie.

Veiledning til femte ledd bokstav a

 • Kommunikasjonsveien til en tilgjengelig boenhet omfatter atkomst fra bygningens hovedinngang fram til og med inngangsdøren til boenheten.
 • b) Korridor og svalgang skal ha fri bredde på minimum 1,5 m. I lange korridorer skal det avsettes tilstrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre. Strekninger under 5,0 m der det ikke er dør, kan ha fri bredde på minimum 1,2 m.

Veiledning til femte ledd bokstav b

 • En bredde på 1,5 meter tilsvarer diameter for snusirkel for rullestol. Kommunikasjonsvei som har fri bredde på minimum 1,5 meter gir god framkommelighet for personer i rullestol og for gående som har behov for hjelpemidler (rullator og lignende).
 • Med lange korridorer menes korridorer på 30 meter eller mer.
 • Det vil være hensiktsmessig å plassere møteplass nær midtveis i lange korridorer.

Preaksepterte ytelser:

 • For at to rullestoler skal kunne passere hverandre i korridorer på minst 30,0 meter må det være møteplasser med en bredde på 1,8 meter i en lengde på minimum 2,0 meter.
 • I korridorer på minst 30,0 meter må det være minst én møteplass mellom hvert røykskille.
 • trinnfri tilgang til rom og balkong/terrasse, betjening av funksjoner og snuareal i rom, jf. §§ 12-7 fjerde ledd, 12-8 første ledd, 12-11 tredje ledd:
  • § 12-7 (4) Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. Følgende skal være oppfylt:

Veiledning til fjerde ledd

 • Krav om tilgjengelighet gjelder også entré og balkong eller terrasse, se § 12-8 og § 12-11. For krav om tilgjengelighet i bod, se også § 12-10.
 • Betjeningsarealet og snuarealet kan overlappe hverandre og må plasseres hensiktsmessig i forhold til bruk.
 • Det er tilstrekkelig at den prosjekterte løsningen viser at det oppnås tilgjengelighet.
 • Produksjonsunderlaget må vise at tilgjengelighetskravet er oppfylt etter at det er satt av tilstrekkelig plass til utstyr og innredning.

a) Rom skal ha trinnfri tilgang og snuareal for rullestol.

Veiledning til fjerde ledd bokstav a

Preaksepterte ytelser:

 • Snuarealet for rullestol må minimum være
 • en snusirkel med diameter på 1,5 m eller
 • et snurektangel på 1,3 m x 1,8 m.
 • I studentboliger som får krav om snuareal for rullestol, jf. § 1-2 sjette og sjuende ledd, må snusirkelen ha en diameter på minimum 1,3 m.
 • Snuarealet må ikke overlappe slagarealet til den døren som skal betjenes.

b) Rom skal utformes slik at personer i rullestol kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte.

Veiledning til fjerde ledd bokstav b

 • En person i rullestol må kunne betjene nødvendige funksjoner, for eksempel i soverommet, på en tilfredsstillende måte. Plassen ved siden av sengen må være tilstrekkelig til at personen kommer seg fra rullestolen og opp i sengen, og tilbake. Tilsvarende må det være tilstrekkelig plass til å ta klær og lignende inn og ut av skapet.

c) Rom for varig opphold skal ha fri passasje på minimum 0,9 m til dør og vindu utenfor møbleringssone.

Veiledning til fjerde ledd bokstav c

 • Hensikten med kravet om fri passasje på 0,9 meter til dør og vindu er å sikre at en person i rullestol lett kan komme til dører og vinduer uten at det er nødvendig å flytte på møbler.
 • § 12-8 (1) Entré eller inngang i en tilgjengelig boenhet skal ha

a) fri passasje på minimum 0,9 m utenfor møbleringssonen

Veiledning til første ledd bokstav a

 • Hensikten med bestemmelsen er å sikre tilstrekkelig plass for bruk av rullestol i entré.

b) plass til snuareal for rullestol utenfor dørens slagradius.

Veiledning til første ledd bokstav b

 • Kravet om plass utenfor dørens slagradius gjelder for alle dører som fører til eller fra entré.

Preaksepterte ytelser:

 • Snuarealet for rullestol må minimum være
 • en snusirkel med diameter 1,5 m eller
 • et snurektangel på 1,3 m x 1,8 m
 • I studentboliger som får krav om snuareal for rullestol, jf. § 1-2 sjette og sjuende ledd, må snusirkelen ha diameter på minimum 1,3 m.
 • Snuarealet må ikke overlappe slagarealet til den døren som skal betjenes.
 • § 12-11 () Entré eller inngang i en tilgjengelig boenhet skal ha

(1) Entré eller inngang i en tilgjengelig boenhet skal ha

 • a) fri passasje på minimum 0,9 m utenfor møbleringssonen

Veiledning til første ledd bokstav a

 • Hensikten med bestemmelsen er å sikre tilstrekkelig plass for bruk av rullestol i entré.
 • b) plass til snuareal for rullestol utenfor dørens slagradius.

Veiledning til første ledd bokstav b

 • Kravet om plass utenfor dørens slagradius gjelder for alle dører som fører til eller fra entré.

Preaksepterte ytelser:

 • Snuarealet for rullestol må minimum være
 • en snusirkel med diameter 1,5 m eller
 • et snurektangel på 1,3 m x 1,8 m
 • I studentboliger som får krav om snuareal for rullestol, jf. § 1-2 sjette og sjuende ledd, må snusirkelen ha diameter på minimum 1,3 m.
 • Snuarealet må ikke overlappe slagarealet til den døren som skal betjenes.
 • fri passasje til dør og vindu i stue, kjøkken, sove- og arbeidsrom, jf. § 12-7 fjerde ledd
 • § 12-7 (4) Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. Følgende skal være oppfylt:

Veiledning til fjerde ledd

a) Rom skal ha trinnfri tilgang og snuareal for rullestol.

Veiledning til fjerde ledd bokstav a

Preaksepterte ytelser:

 • Snuarealet for rullestol må minimum være en snusirkel med diameter på 1,5 m eller et snurektangel på 1,3 m x 1,8 m.
 • I studentboliger som får krav om snuareal for rullestol, jf. § 1-2 sjette og sjuende ledd, må snusirkelen ha en diameter på minimum 1,3 m.
 • Snuarealet må ikke overlappe slagarealet til den døren som skal betjenes.

b) Rom skal utformes slik at personer i rullestol kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte.

Veiledning til fjerde ledd bokstav b

 • En person i rullestol må kunne betjene nødvendige funksjoner, for eksempel i soverommet, på en tilfredsstillende måte. Plassen ved siden av sengen må være tilstrekkelig til at personen kommer seg fra rullestolen og opp i sengen, og tilbake. Tilsvarende må det være tilstrekkelig plass til å ta klær og lignende inn og ut av skapet.

c) Rom for varig opphold skal ha fri passasje på minimum 0,9 m til dør og vindu utenfor møbleringssone.

Veiledning til fjerde ledd bokstav c

 • Hensikten med kravet om fri passasje på 0,9 meter til dør og vindu er å sikre at en person i rullestol lett kan komme til dører og vinduer uten at det er nødvendig å flytte på møbler.
 • trinnfri tilgang til bod, jf. § 12-10 tredje ledd
 • § 12-10 (3) Boenheter med krav om tilgjengelighet skal ha trinnfri atkomst til oppbevaringsplass eller bod. Nødvendig oppbevaringsplass eller bod skal være tilgjengelig ved bruk av rullestol.

Veiledning til tredje ledd

 • Kravet til trinnfri atkomst gjelder uavhengig av om innvendig oppbevaringsplass er i eller utenfor boenheten.
 • Det generelle kravet om at rullestol skal kunne snu inne rom gjelder ikke for bod eller oppbevaringsplass.
 • For å kunne benytte boden må det være tilstrekkelig areal til at å kjøre inn og rygge ut med rullestol. Det må være tilstrekkelig areal foran oppbevaringsplassen, slik at denne kan benyttes av en person i rullestol.
 • I bygning med boenhet med krav om heis er det i tillegg krav om oppstillingsplass for rullestol, barnevogn og lignende, jf. § 8-8.
 • høydemål på innkast på felles avfallssystem, jf. § 12-12 annet ledd
 • § 12-12 (2) Felles avfallssystem for boligbygninger med krav om tilgjengelig boenhet og for byggverk med krav om universell utforming, skal være lett tilgjengelig, ha trinnfri atkomst og ha innkasthøyde på maksimum 1,2 m.

Veiledning til annet ledd

 • Krav om at avfallssystemet skal være lett tilgjengelig innebærer at det skal være lett å komme til, og lett å bruke.
 • Avfallssystem som har gode kontrastforhold til omgivelsene er lett å se for svaksynte.

Preaksepterte ytelser:

 • Avstanden fra en inngang for arbeidsbygning og byggverk for publikum, eller fra boenhetens inngangsdør til et felles avfallssystem, kan være maksimum 100 meter.
 • En person i rullestol må kunne komme inntil og betjene innkastluken.
 • Innkastluken må ha god kontrast mot tilgrensende flater, med luminanskontrast på minimum 0,4.
tegning av avfallssystem
§ 12-12 figur 1: Felles avfallssystem som er lett tilgjengelig og lett å bruke (bilde fra Direktoratet for byggkvalitet; TEK17).
 • sideplass ved dør og automatisk åpning for tunge dører, jf. § 12-13 tredje ledd
 • § 12-13 (3) I bygninger med krav om tilgjengelig boenhet gjelder følgende:

Veiledning til tredje ledd

 • I bolig uten krav om tilgjengelighet gjelder kun første og annet ledd.

a) Dører som er beregnet for manuell åpning til og i atkomst- og rømningsveier, skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N.

Veiledning til tredje ledd bokstav a

 • Kravet om åpningskraft omfatter alle dører både til og i atkomst- og rømningsveier fordi det forutsettes at personen klarer seg selv.
 • Hensikten er å sikre at personer med redusert arm- eller håndkraft kan åpne dører. Tunge dører og dører med dørlukkere kan være vanskelig å åpne, særlig for barn og eldre personer. Dersom en benytter rullestol eller ganghjelpemidler, blir det ekstra komplisert å åpne tunge dører.
Tegning av en dør som åpnes
§ 12-13 figur 2: En dør som er beregnet for å åpnes manuelt skal ha åpningskraft på maksimum 30 N (bilde fra Direktoratet for byggkvalitet; TEK17).

b) Automatisk døråpner skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være godt synlig og være plassert med en betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m over gulvet. Døråpneren skal plasseres i tilstrekkelig avstand fra innvendig hjørne.

Veiledning til tredje ledd bokstav b

 • Med dørens slagradius forstår vi området som døren slår ut over når den åpnes eller lukkes.
 • Årsaken til at døråpner må plasseres utenfor dørens slagradius, er fare for sammenstøt når døren slår opp, og at personer i rullestol skal kunne benytte døråpneren.
 • Den angitte høydeplasseringen skal sikre at både stående og sittende kan betjene døråpneren.

Preaksepterte ytelser:

 • Tilstrekkelig avstand fra innvendig hjørne kan oppfylles ved at:
 • brytere ikke plasseres nærmere enn 0,5 m fra hjørnet, eller
 • døråpneren kan plasseres ved døren dersom avstanden fra døren til hjørnet er mer enn 0,85 m, eller
 • den automatiske døråpneren kan betjenes med allment tilgjengelige fjernkontroller, fotoceller eller lignende.
Tegnign av plassering av døråpnes
§ 12-13 Figur 3: Eksempel på plassering av automatisk døråpner som kan betjenes i høyde mellom 0,8 m og 1,2 m over gulvet (bilde fra Direktoratet for byggkvalitet; TEK17).

c) Terskler skal være trinnfrie.
d) Ved skyvedør og sidehengslet dør skal det være tilstrekkelig fri sideplass til at personer i rullestol kan åpne og lukke døren. Kravet gjelder ikke dører som har automatisk døråpner.

Veiledning til tredje ledd bokstav d

 • Behovet for fri sideplass vil variere for ulike typer dører.

Preaksepterte ytelser:

 • Dør beregnet for manuell åpning må ha fri sideplass på minimum 0,3 meter ved dørens låskant på begge sider av døren. Dette gjelder både sidehengslet dør og skyvedør.
 • Dør med belastning (dørpumpe og lignende) inntil 30 Newton beregnet for manuell åpning, må ha fri sideplass på minimum 0,5 meter ved dørens låskant der døren åpnes mot deg, og minimum 0,3 meter der døren åpnes fra deg.
Tegning av fri sideplass ved sidehengslet dør
§ 12-13 Figur 4: Nødvendig fri sideplass ved sidehengslet dør (bilde fra Direktoratet for byggkvalitet; TEK17).
  Tegning av fri sideplass ved skyvedør
  § 12-13 Figur 5: Nødvendig fri sideplass ved skyvedør (bilde fra Direktoratet for byggkvalitet; TEK17).
  tegnign av fri sideplass ved dør med belastning
  § 12-13 Figur 6: Nødvendig fri sideplass ved dør med belastning (bilde fra Direktoratet for byggkvalitet; TEK17).
  • utforming og høyde på betjening av styringspanel, håndtak, jf. § 12-18 tredje ledd
  • § 12-18 (3) Følgende gjelder i tillegg for bygning med krav om tilgjengelig boenhet og for byggverk med krav om universell utforming:

  Veiledning til tredje ledd

  Se også bestemmelser om skilt og merking i § 12-6.

  a) Betjeningspaneler skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m over det ferdige gulvet.

  Veiledning til tredje ledd bokstav a

  • Hensikten med kravet er at styrings- og betjeningspanel plasseres slik at de lett kan nås både i sittende og stående stilling.
  • Betjeningspanel for komfyravtrekk og ventilasjonsanlegg er vanligvis plassert for høyt til at det enkelt kan nås fra sittende stilling. Plassering av slike betjeningspanel omfattes ikke av bestemmelsen.

  Preaksepterte ytelser:

  • Det må være fri passasje og trinnfri tilgang fram til betjeningspanelet.

  b) Håndtak skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m, være utformet med funksjonelt grep og ha en betjeningskraft slik at de er enkle å bruke.

  Veiledning til tredje ledd bokstav b

  • Kravet skal sikre at håndtak er plassert slik at de kan nås fra sittende og stående stilling.
  • Funksjonelt grep innebærer at håndtak må ha ergonomisk god utforming.

  c) Armaturen på servanter og i dusjer skal kunne betjenes med én hånd. Armaturen i dusjen skal ha termostat. Kravene gjelder ikke for bygning med krav om tilgjengelig boenhet.

  Veiledning til tredje ledd bokstav c

  • Kravet gjelder for bygninger med krav om universell utforming.
  • Kravet til maksimaltemperatur på tappevann for å unngå forbrenningsskade reguleres i § 15-5.

  Preaksepterte ytelser:

  Armaturen på servanter må ha ettgreps hendel eller ha berøringsfri betjening.

  Temperaturinstillingen på armaturen i dusjen må være enkel å betjene.

  d) Der det etter forskriften skal være åpningsbare vinduer, skal minst ett vindu kunne betjenes med én hånd. Hendelen skal kreve liten betjeningskraft og være plassert slik at den kan nås fra sittende stilling. Kravene gjelder ikke for byggverk for publikum.

  Veiledning til tredje ledd bokstav d

  • Kravet gjelder tilgjengelig boenhet og arbeidsbygning.
  • Kravet innebærer at vinduet skal kunne åpnes til luftestilling.
  • Kravet om at åpningsbare vinduer skal kunne betjenes med en hånd innebærer ikke at vinduet åpnes ved hjelp av kun en hendel. Er det flere hendler må hver hendel kunne betjenes etter tur med en hånd på en slik måte at en får åpnet vinduet.

  e) I rom og andre oppholdsarealer, der det er sikkerhetsmessig forsvarlig, skal tilstrekkelig antall stikkontakter plasseres slik at de kan betjenes av personer med funksjonsnedsettelse.

  Veiledning til tredje ledd bokstav e

  • Hva som er sikkerhetsmessig forsvarlig er regulert i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

  Preaksepterte ytelser:

  • For at stikkontakter skal kunne betjenes av personer med funksjonsnedsettelse må stikkontakter som forutsettes betjent i daglig drift monteres minst 0,5 m fra innvendige hjørner.
  • For øvrig gjelder utforming av tilgjengelig bad og toalett, jf. § 12-9 første ledd.
  • § 12-9 (1) Boenheten skal ha minst ett bad og toalett der følgende skal være oppfylt:

  Veiledning til første ledd

  • Kravet gjelder alle boenheter med mindre det er gjort unntak i andre paragrafer, for eksempel unntaket i § 12-2.
  • Kravene gjelder ikke for ekstra bad og toalett i boenheten.
  • Hensikten med krav om tilgjengelige bad og toalett er å tilrettelegge for hele livsløpet. Dersom det skulle oppstå et behov for tilgjengelighet, unngår en å måtte gjøre endringsarbeider i boligen.
  • Det er tilstrekkelig at den prosjekterte løsningen viser at det oppnås tilgjengelighet.

  a) Størrelsen og planløsningen skal være slik at det er fri gulvplass til snuareal for rullestol foran toalettet, minimum 0,9 m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum 0,2 m på den andre siden. Det skal være fri passasjebredde på minimum 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalettet.

  Veiledning til første ledd bokstav a

  • Fri plass til snuareal foran toalettet sikrer at en person i rullestol, eller med rullator, lett kan komme til og benytte toalettet.
  • Fri plass ved siden av toalettet kan være nødvendig for å forflytte seg fra rullestolen til toalettsetet.
  • Snuareal kan plasseres slik at det er mulig å snu under det faste inventaret. Dette må plasseres minimum 0,67 meter over gulv. Fri gulvplass for snuareal trenger ikke plasseres sentrisk foran toalett.
  • Fri plass på 0,9 meter ved siden av toalettet kan benyttes som kombinert dusjsone og areal for plassering av rullestol.

  Preaksepterte ytelser:

  • Snuarealet for rullestol må minimum være
  • en snusirkel med diameter på 1,5 m eller
  • et snurektangel på 1,3 m x 1,8 m
  • I studentboliger som får krav om snuareal for rullestol, jf. § 1-2 sjette og sjuende ledd, må snusirkelen ha diameter på minimum 1,3 m. Dette gjelder også på toalett for besøkende, jf. § 1-2 sjette ledd bokstav c.
  Tegnign av snusirkel foran toalett
  § 12-9 Figur 1: Eksempel på plassering av snusirkel foran toalett i boenhet (bilde fra Direktoratet for byggkvalitet; TEK17).
  Tegning acv snurektangel foran toalett
  § 12-9 Figur 2: Eksempel på plassering av snurektangel foran toalett i boenhet (bilde fra Direktoratet for byggkvalitet; TEK17).

  b) Det skal være mulighet for trinnfri dusjsone. Det skal være fri passasjebredde på minimum 0,9 m fram til dusjsonen.

  Veiledning til første ledd bokstav b

  • Kravet forhindrer ikke montering av dusjkabinett, badekar eller lignende, men det er en forutsetning at dusjsonen også kan fungere uten slik innredning.

  c) Vegg i dusj- og toalettsonen skal gi festemulighet for ettermontering av nødvendig utstyr.

  Veiledning til første ledd bokstav c

  • Kravet innebærer at bøyler, håndgrep og lignende skal kunne monteres slik at de er sikre i bruk.
  • Preaksepterte ytelser.
  • Vegg må utføres slik at utstyr kan monteres opp til minimum 1,8 meter over gulvet i dusjsonen.
  • Utstyr må kunne monteres på veggen bak, og eventuelt veggen ved siden av toalettet.

  (2) I en bygning med krav om heis, jf. § 12-3, er det likevel tilstrekkelig at minst 50 prosent av boenhetene på inntil 50 m2 BRA oppfyller kravet om tilgjengelig boenhet og kravet til utforming av bad og toalett i § 12-9 første ledd. Ved søknad om oppføring av flere bygninger, gjelder unntaket samlet for alle bygningene.

  Veiledning til annet ledd

  Til unntak fra kravet om tilgjengelighet for små boenheter inntil 50 m2 i bygning med krav om heis:

  Unntaket gjelder for én bygning eller samlet for flere bygninger dersom det søkes om bygningene samtidig. Boenhetene med og uten tilgjengelighet kan fordeles mellom ulike bygninger. Dette innebærer en mulighet til å oppføre bygninger kun med boenheter inntil 50 m2 BRA uten krav om tilgjengelighet.

  Dersom unntaksbestemmelsen skal gjelde samlet for flere bygninger, må bygningene fortrinnsvis være omfattet av samme søknad, enten rammesøknad eller ett-trinns søknad. Praktiske hensyn kan tilsi at søknad om flere bygg bør splittes i flere søknader, for eksempel én søknad for hvert bygg. Unntaket gjelder også i slike tilfeller forutsatt at en søker samlet og samtidig. Igangsettingssøknader kan deles opp slik det er hensiktsmessig.

  For bygninger der alle boenhetene er omfattet av unntaket, gjelder heller ikke tilgjengelighetskrav for fellesfunksjoner. Dette omfatter blant annet inngangsparti, kommunikasjonsarealer og betjeningshøyder.

  Boenhetene trenger ikke oppfylle krav til tilgjengelighet eller krav til utforming av bad og toalett i § 12-9 første ledd.

  For studentboliger er det egne unntak i § 1-2 sjette og sjuende ledd.

  (3) Boenheter i en bygning uten krav om heis som har alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan, skal være tilgjengelig på inngangsplanet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre gangatkomsten oppfyller vilkåret for unntak i § 8-5 annet ledd.

  Veiledning til tredje ledd

  I boenheter som går over flere plan gjelder kravet om tilgjengelighet kun for inngangsplanet og ikke for øvrige plan.

  Kravet til tilgjengelighet gjelder ikke dersom gangatkomst, til en eller flere boenheter, oppfyller krav til unntak på grunn av bratt terreng, jf. § 8-5 annet ledd.

  Kravet til tilgjengelighet gjelder hvis tegningsgrunnlaget viser at alle hovedfunksjoner i realiteten finnes på inngangsplanet. For eksempel vil det å benevne et rom på inngangsplanet for arbeidsrom, istedenfor soverom, ikke gi grunnlag for å unngå kravene til tilgjengelighet.

  Kravet om tilgjengelighet gjelder ikke for fritidsbolig med én boenhet , jf. § 1-2.

  Hjem

  uu av velferdsteknologi i universelt utformede hjem