Ord og begrep

Aktuator: Noe som utfører en mekanisk bevegelse.

Analog: En elektronisk kopi av et fysisk forløp eller et mekanisk system.

App: En forkortelse for «applikasjon» i betydningen dataprogram. Ordet er mest brukt om små dataprogrammer som man kan laste ned og bruke på smarttelefoner, nettbrett og smartklokker.

PBA: Brukerstyrt personlig assistanse.

Brukergrensesnitt: Flater som gjør at mennesker kan «kommunisere» med maskiner, også betegnet som menneske–maskin-interaksjon.

Digital, digitalisert: Basert på bruken av datamaskiner der en elektronisk datastrøm omdannes til informasjon og automatiske (programmerte) handlinger.

Fritidsteknologi: Velferds- og hverdagsteknologi som blir brukt for fritidsformål.

Gevinst: En positiv effekt av noe.

GPS (Global Positioning System): Et globalt satellittnavigasjonssystem som gjør det mulig for en mottaker å fastsette egen posisjon nøyaktig.

HCP (Human-Centered Process): Menneskeorienterte prosesser.

Hjelpemidler: Tekniske og andre innretninger for å hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne med dagliglivets aktiviteter.

Hverdagsteknologi: Teknologi som vanlige mennesker møter og bruker mer eller mindre hver dag.

Integrasjon: Sammenslutning av enheter til en større helhet. Et  integrert system kan hente data fra ett delsystem og  bruke det videre i et annet delsystem.

Interaktivitet: Samspill med noe eller noen, for eksempel med en datamaskin.

IT (informasjonsteknologi) / IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi): Teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon.

IoT (Internet of Things, tingenes internett): Nettverket av gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør dem i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.

Kabling, kablet løsning: Basert på fysiske kabler og ledninger.

Mestringsteknologi: Teknologi som hjelper brukeren til å utføre dagliglivets aktiviteter.

Multimedia: Bruken av flere ulike typer medier for å formidle informasjon  som f.eks. tekst, bilder, lyd, grafikk, animasjon, video og ulike former for interaktivitet.

Personalisert, personalisering: Tilpasset en bestemt persons krav, ønsker og behov.

Plug-and-play: Automatisk konfigurering mellom datamaskinen og tilknyttet maskinvare/utstyr.

Sensor, sensorteknologi: Et instrument som registrerer en påvirkning, f.eks. temperatur, trykk, fuktighet, bevegelse osv.

Smarthus, smarthusteknologi: Bygg der det er installert gjerne sensorteknologi som automatisk overvåker og styrer for eksempel temperatur, belysning, ventilasjon osv.

Sosiale medier: Nettsteder og apper på internett som gjør det mulig for brukerne å skape og dele innhold, og å delta i sosiale nettverk.

Standard: Teknisk spesifikasjon som beskriver hvordan ulike objekter, arbeidsmetoder eller prosesser kan defineres på en entydig måte.

Tilgjengelig, tilgjengelighet: Likeverdig tilgang til noe (objekt eller tjeneste) gjennom bruk av alternative løsninger for personer med spesielle utfordringer.

Tilrettelagt, tilrettelegging: Likeverdig tilgang til noe (objekt eller tjeneste) gjennom bruk av spesialløsninger eller personlig assistanse for personer med spesielle utfordringer.

Universell utforming (uu):  Likeverdig tilgang til noe (objekt eller tjeneste) uten bruk av alternative løsninger eller spesialløsninger.

Velferdsteknologi: Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

WiFi (Wireless Fidelity): Nettverksløsninger som gir en trådløs internett-tilkobling.

WLAN (Wireless Local Area Network):  Trådløst lokalt datanettverk.

Hjem

uu av velferdsteknologi i universelt utformede hjem