Teknologier

Denne seksjonen tar seg av definisjoner og beskrivelser av både velferdsteknologi og hverdagsteknologi.

Det er ofte fire hovedårsaker som nevnes når man vil ta i bruk hverdags- og velferdsteknologi:

 • Brukerne av teknologien kan selv utføre oppgaver som man tidligere trengte assistanse til.
 • Omsorgspersonalets ressurser kan brukes mer effektivt.
 • Manuelle, rutinemessige eller slitasjepregete oppgaver utført av personalet kan erstattes av tekniske løsninger.
 • Bidra til å forebygge og redusere virkningene av kroniske sykdommer og aldersrelaterte funksjonsnedsettelser.

Dette innebærer blant annet en utfordring når det gjelder grensedragning mot iallfall deler av velferdsteknologien. Teknologien innebærer også bestemte krav til boligene, for eksempel godt mottak av internett, og bestemte tekniske forutsetninger som:

  • Trådløst nett
  • Nok stikkontakter
  • Nok strøm
  • Tilgang til smarttelefoner/nettbrett
  • Buk av sensorteknologi
  • Tilgang til mange apper
  • Passord i leiligheten
  • Monteringsstativer og annet

Denne delen av portalen viser muligheter med både teknologi og andre løsninger, samt hjelpemidler.

Hjem

uu av velferdsteknologi i universelt utformede hjem